Hem

Nature Assisted Health Care Holding AB

Läkning genom naturunderstödd terapi

 

NAHC – Nature Assisted Health Care Holding AB – är ett kunskapsföretag som startade 2009 av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och teamet vid rehabiliteringsträdgården

i Alnarp.

Vi använder de senaste forskningsrönen och våra speciellt utformade trädgårdsmiljöer för att reducera stress. Vi erbjuder arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi samt specifikt utvecklade trädgårdsaktiviteter för att mobilisera individens självläkande krafter. Vi vill föra ut praktiska och teoretiska vetenskapliga kunskaper kring naturunderstödd vård och rehabilitering.

 

Naturstödd rehabilitering

Under 2000 talet har det varit kraftiga svängningar i sjukskrivningar och sjukersättningar (fd sjukpension). Det är framförallt två sjukdomsgrupper som varierat särskilt kraftigt och det är psykisk ohälsa och smärta i muskler och leder. Det är måttliga depressioner och stressreaktioner respektive ryggbesvär och fibromyalgi som varierat mest, alltså relativt sett mindre allvarliga sjukdomar. Både när det gäller stressreaktioner och ryggbesvär finns det forskning som visar samband med situationen på arbetet. Detta talar för att de bakomliggande orsakerna hos en del patienter kan vara andra än rent medicinska. Medicinsk behandling av dessa besvär är därför ofta utan framgång och vid långa sjukskrivningar har ofta alla behandlingsalternativ varit uttömda.

 

Forskning vid Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat att naturen kan utgöra en viktig faktor när det gäller att föra dessa patienter tillbaka till ett friskare liv. Region Skåne har valt att upphandla 10 gårdar som utan egen medicinsk personal samarbetar med vårdmottagningar i rehabiliteringsarbetet. Vetenskapliga resultat från detta arbete väntas under våren. Innan dagens medicinska metoder fanns utnyttjades ”naturens läkande kraft” både inom mentalvård och rehabilitering. Sanatorier för behandling av tuberkulos låg också ofta naturskönt. Det finns all anledning att återerövra denna kunskap med stöd av moderna vetenskapliga metoder för att bidra till ett sundare samhälle. Det gäller både som en kompletterande metod vid vanliga stressbetingade besvär, men också vid mer uttalade posttraumatiska besvär efter krigsupplevelser. Naturmiljöns vyer, dofter och ljud väcker också minnen hos både strokepatienter och patienter med begynnande demens. Detta kan både förbättra situationen och fördröja försämring. SLU Alnarp har genomfört ett försök med strokepatienter där ”förlamningen tagit mer i själen än i kroppen”. Resultaten från denna viktiga studie kommer under våren 2016.