Bakgrund

Nature Assisted Health Care Holding AB

NAHC - Bakgrund

Ökande stressnivåer i samhället

Sjukdomspanoramat i världen ändras och livsstilsrelaterade sjukdomar blir allt mer frekventa. Mental ohälsa och somatiska åkommor relaterade till långvarig stress utan återhämtning ökar i det moderna samhället. Det leder i sin tur till stora ekonomiska förluster för samhället. 

Sjukdomar orsakade av stress kan ofta inte behandlas tillfredsställande inom traditionell medicin. I många fall krävs komplementära metoder som erbjuder stressreduktion, t ex i form av multisensorisk stimulering i en genomtänkt inre och yttre miljö.

 

Alnarpsmetoden

Alnarpsmetoden, utarbetad i Alnarps rehabiliteringsträdgård, SLU, Alnarp, är en välkänd och numera också internationellt känd behandlingsmetod vid utmattningssyndrom, som visat sig ge positiva resultat i form av avsevärt lägre stressymptom med större möjligheter till återgång i arbete och studier. Sedan 2002 har mer än 200 patienter behandlats i en natur- och trädgårdsmiljö utformad enligt senaste miljöpsykologiska forskningsrön.

I Alnarpsmetoden tillämpas olika kunskaper inom trädgårdsterapi, arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi.  Den bärande basen är den lugna meningsfulla yttre miljön i vilken de olika terapeutiska åtgärderna äger rum. Verksamheten har fortlöpande utvärderats av forskare vid SLU. Genom behandling med Alnarpsmetoden har patienter visat sig få en minskad sjukvårdskonsumtion, snabbare återgång i arbete och en väsentligt förhöjd livskvalitet.

 

Naturunderstödd rehabilitering Region Skåne

Region Skåne har under en lång period finansierat verksamheten vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp och ingående studerat metoden i flera forskningsstudier. Vid utvärdering har man funnit resultaten så positiva att man sedan några år implementerat konceptet inom naturunderstödd rehabilitering, NUR, i hela Region Skåne. Ett tiotal landsbygdsföretag med inriktning på djur- eller trädgårdsverksamhet upphandlas med jämna mellanrum.

 

Rehabilitering av stroke

I Rehabiliteringsträdgården i Alnarp pågår för närvarande forskning kring rehabilitering av patienter drabbade av stroke. Region Skåne har initierat även denna studie, som genomförs tillsammans med neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.